500 PLN bonus na start w zakładach bukmacherskich STS

Jesteś nowym graczem w STS zakłady bukmacherskie?
Należy Ci się bonus na powitanie!

 

500 PLN na start

Bonus powitalny w STS może otrzymać każdy nowy Gracz. Dlaczego jest najlepszy w Polsce?

Po pierwsze, pieniądze otrzymasz na konto bonusowe od razu po wpłacie depozytu. Po drugie, aby wypłacić bonus wystarczy wykonać tylko TRZY obroty. Po trzecie, by kupon był zaliczony do obrotu, musi mieć kurs łączny wynoszący tylko 1.91. Nikt w Polsce nie ma tak prostych a zarazem atrakcyjnych zasad bonusu powitalnego!

Dodajmy, że sam decydujesz, ile pieniędzy otrzymasz na konto bonusowe od STS. Przyznamy Ci dodatkowe środki w zależności od wysokości Twojego pierwszego depozytu. Wpłacisz 50 PLN? Otrzymasz od nas na konto bonusowe drugie 50 PLN. Będziesz miał łącznie na zakłady 100 PLN.

Wpłacisz 500 PLN? Otrzymasz dodatkowe 500 PLN.

Warto zatem skorzystać z bonusu i za pierwszym razem wpłacić jak najwyższa kwotę.

Pytania i odpowiedzi:

 • Co powinienem zrobić, aby otrzymać bonus powitalny?
  Aby otrzymać bonus należy podczas rejestracji zaznaczyć opcję: „Chcę otrzymać swój bonus startowy!”
 • Kiedy bonus pojawi się na moim koncie?
  Bonus zostanie przyznany automatycznie po zaksięgowaniu Twojej pierwszej wpłaty.
 • Jeżeli wpłacę 50 zł, to otrzymam 500 zł bonusu?
  Nie, ponieważ wysokość bonusu jest uzależniona od kwoty pierwszej wpłaty. Otrzymasz w tej sytuacji 50 zł.
 • Dlaczego od razu po przyznaniu nie mogę wypłacić bonusu na rachunek bankowy?
  W celu wypłaty środków bonusowych należy wykonać obrót na trzykrotność otrzymanej kwoty bonusu. Przykładowo otrzymując 100 zł bonusu, należy dokonać obrotu na koncie bonusowym na kwotę 300 zł. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów z kursem całkowitym nie mniejszym niż 1,91. Po spełnieniu warunków środki zostaną przypisane do konta depozytowego skąd będą mogły zostać wypłacone lub przeznaczone na dalszą grę.
 • Gdzie mogę sprawdzić, ile złotych pozostało do ukończenia procesu obracania bonusem?
  Po kliknięciu w zakładkę „MOJE KONTO” po lewej stronie znajduje się okno o nazwie „Obrót pozostały do transferu środków bonusowych na konto depozytowe”, w którym znajduje się informacja o tym za jaką kwotę należy jeszcze zagrać środkami z konta bonusowego.
 • Czy zakłady na żywo są zaliczane do obrotu bonusem?
  Tak, wygrane zakłady na żywo liczą się do obrotu bonusem.
 • Jakie zakłady nie liczą się do obrotu bonusem?
  Do obrotu nie zaliczane są kupony typu Maxikombi, Zakład bezpieczny, kupony wypłacone w opcji Cash-out oraz Hit Dnia.
 • Jaki jest minimalny kurs wymagany na kuponie zawartym z bonusu?
  Minimalny kurs na kuponie musi wynieść nie mniej niż 1,91.
 • Czy kurs 1,91 dotyczy jednego czy kilku spotkań na kuponie?
  Na kuponie może znaleźć się więcej niż jedno spotkanie, ważne by kurs całkowity kuponu wyniósł minimum 1,91.
 • Czy muszę zawrzeć kupon za całą kwotę bonusu czy może być to kilka kuponów?
  Może to być jeden lub kilka kuponów. Ważne by łącznie zagrać za trzykrotność otrzymanego bonusu.
 • Jak zagrać za bonus?
  Aby zawierać zakłady z konta bonusowego należy kliknąć na okienko „Bonus”, tak aby po prawej stronie pojawiła się zielona ikonka. Dopiero po tym fakcie należy wnieść zakład.
 • Zakładając się środkami z konta bonusowego wygrałem 400 zł. Dlaczego kwota obrotu nie pomniejszyła się o 400 zł?
  Do obrotu liczą się stawki wygranych kuponów, nie kwoty wygrane.
 • Jeżeli zaznaczyłem, że chcę otrzymać bonus i wpłaciłem na konto depozytowe 500 PLN, to czy mogę od razu wypłacić 500 zł z konta depozytowego na rachunek bankowy?
  Wypłata będzie możliwa dopiero po wykonaniu obrotu depozytem. Należy zagrać za łączną sumę pierwszej wpłaty, a kurs całkowity musi wynieść minimum 1,5. Do obrotu liczą się zarówno przegrane, jak i wygrane kupony.
 • Jeżeli wpłaciłem 500 zł i otrzymałem bonus 500 zł, czy mogę od razu zawrzeć zakład ze stawką wynoszącą 1000 zł?
  Nie, ponieważ są to dwa oddzielne konta. Możesz zawrzeć zakład za 500 zł z konta depozytowego lub za 500 zł z konta bonusowego.

 

REGULAMIN BONUSU STARTOWEGO STAR-TYP SPORT
z dnia 24.03.2017r.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia promocji prowadzonej pod nazwą
„Bonus startowy”, zwanej dalej „Promocja”.
2. Organizatorem Promocji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.496.000 zł,
NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem” lub „STS”.
3. Promocja odbywa się na stronie internetowej należącej do Organizatora pod adresem www.sts.pl na
zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
4. Prawa i obowiązki Organizatora i Klientów określone są wyłącznie w Regulaminie oraz we właściwych
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podlegają również zasadom określonym w regulaminie
zakładów bukmacherskich obowiązującym w Internecie (zwanym dalej „Regulaminem Gry”). Wszelkie
informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
5. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl.
6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
7. Promocja trwa od dnia 24.03.2017r. od godziny 17:00
8. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym terminie.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Z Promocji skorzystać może jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w trakcie trwania
Promocji dokonała rejestracji i założyła internetowe konto do zawierania zakładów wzajemnych zgodnie
z Regulaminem Gry (zwane dalej: ekonto) i w okresie jej trwania dokona pierwszej wpłaty depozytu na
ekonto (zwana dalej „Klientem”).
2. Korzystanie z Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem
Klienta do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Klient spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Promocji.

§ 3
Zasady Promocji

1. Klienci są uprawnieni do otrzymania jednorazowego bonusu w wysokości wyłącznie pierwszego
wpłaconego depozytu na ekonto, po spełnieniu wymogów wynikających z § 2 ust. 1. Niezależnie od
wysokości wpłaconej przez Klienta kwoty depozytu, wartość bonusu jest ograniczona dla jednego Klienta
do kwoty 500,00 zł.
2. Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na ekonto, klient musi w terminie 120 dni od
zasilenia konta bonusowego, dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego wytypowania
dowolnych zakładów (z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej) za łączną stawkę odpowiadającą trzykrotności
otrzymanego bonusu, z minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1,91. Nadto, możliwość
wykorzystania bonusu kończy się kiedy wszystkie zawarte na koncie bonusowym kupony zostają
rozstrzygnięte, a saldo konta jest mniejsze niż 2 zł, co uniemożliwia dalszą grę.
3. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do bonusu na osobę trzecią.
4. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 powyżej pozostała kwota bonusowa zostanie przypisana
do ekonta z możliwością dalszej gry lub wypłaty.
5. Wypłaty pierwszego wpłaconego depozytu do kwoty 500 zł można dokonać dopiero po zawarciu
dowolnych zakładów za łączną stawkę odpowiadającą jednokrotności kwoty depozytu do 500 zł, z
minimalnym kursem całkowitym wynoszącym 1,5. Część kwoty pierwszego wpłaconego depozytu
przewyższająca wartość 500 zł z wyłączeniem tej wartości, może być wypłacona w dowolnie wybranym
momencie bez konieczności spełnienia warunków zawartych w ust. 4 powyżej.
6. Otrzymany bonus nie może zostać wykorzystany na Zakłady Specjalne – „HIT DNIA” oraz MAXIKOMBI.
7. Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz.
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) na dzień 24.03.2017r. zwolnione z opodatkowania są świadczenia,
których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 200,00 zł. W przypadku, gdy jednorazowa wartość
bonusu przekroczy kwotę 200,00 zł Klient otrzyma bonus wraz z kwotą stanowiącą 10% wartości
bonusu, która zostanie pobrana przez Organizatora na pokrycie podatku.

§ 4
Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sts.pl w terminie
do 14 dni od dnia pierwszej wpłaty kwoty depozytu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres mailowy (opcjonalnie), uzasadnienie
reklamacji oraz login ekonta.
3. Reklamacje Klientów będą rozpatrywane przez komisję powołaną z 3 przedstawicieli Organizatora
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O decyzji
Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres, z którego została wysłana
reklamacja.

§ 5
Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, danych
kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Promocji, niezgodnie
z postanowieniami Regulaminu.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 06.06.2016
2. Regulamin zastępuje dotychczasowy regulamin Bonusu Startowego Star-Typ Sport z dnia 15.07.2013r.
na okres od dnia 24.03.2017r. do dnia zakończenia Promocji. Wprowadzenie niniejszego Regulaminu nie
narusza jakichkolwiek praw nabytych przez Klientów podczas obowiązywania regulaminu z dnia
15.07.2013r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy
Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie www.sts.pl informacji
o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian. Poinformowanie Klienta o zmianie
Regulaminu, nastąpi nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed wprowadzeniem zmienionego
Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o
tym fakcie Organizatora w ciągu 3 dni od daty poinformowania o planowanej zmianie Regulaminu.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust 3 powyżej należy przesyłać w formie elektronicznej na adres email:
kontakt@sts.pl z dopiskiem „BONUS STARTOWY – REGULAMIN”.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z Promocji, na dowolnym jej etapie oraz
wycofania przysługującego mu bonusu lub też pobrania od Klienta opłaty manipulacyjnej do wysokości
udzielonego bonusu w następujących przypadkach:
a) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta na
potrzeby uzyskania doładowania bonusowego nienależącymi do niego danymi osobowymi;
b) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta w procesie
rejestracji konta STS nienależącym do niego dokumentem tożsamości;
c) wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Klienta lub grupę Klientów, które z powodu
tego bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Klientowi lub grupie Klientów
zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
d) naruszenia przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu, Regulaminu Gry lub przepisów
obowiązującego prawa w związku z prowadzoną Promocją;
e) podjęcia przez Klienta ingerencji w mechanizm Promocji, np. w przypadku, gdy Uczestnik podjął
działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub fałszowanie danych;

Comments are closed.