W Totolotku grasz dziś bez podatku! Gram Grubo

Dziś bez podatku! Zagraj w piątek 7 kwietnia w Totolotku kupon prosty TotoMix lub Live z minimalnym kursem 2,00 za minimum 100 złotych i zwiększ swoją wygraną aż o 12% #GramGrubo

Na skróty

  • Kupon prosty TotoMix lub Live za minimum 100 zł
  • Minimalny kurs na kuponie 2,00
  • Podwyższenie wygranej o 12%

 

 

Bonus Powitalny 700 zł na start + 20 zł freebet. Nigdzie nie znajdziesz takiej oferty powitalnejsprawdź teraz!

 

Regulamin Bet Club On-line – edycja 2017
(Akcja promocyjna organizowana w dniach: 01 stycznia – 29 grudnia 2017r.)

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Organizator Programu – spółka Totolotek S.A. nagradzał będzie osoby zawierające zakłady na stronie internetowej Spółki pod adresem www.totolotek.pl.

• Organizator Programu (Spółka) – oznacza spółkę „Totolotek” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tanecznej 18 B;

• Regulaminy Zakładów Wzajemnych – oznaczają obowiązujące na dzień przyjmowania zakładów i zatwierdzone przez Ministra Finansów regulaminy zakładów wzajemnych organizowanych przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem www.totolotek.pl w szczególności Regulamin Zakładów Bukmacherskich „Toto-Mix”, Regulaminy totalizatorów „Toto-Gol” i „Toto-Liga”;

• Zakłady internetowe – oznaczają zakłady organizowane przez Spółkę na stronie internetowej Spółki pod adresem www.totolotek.pl tj. zakłady bukmacherskie „Toto-Mix” i „Toto-Mix Live”, zakłady totalizatora „Toto-Liga” i „Toto-Gol”;

• Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, spełniającą warunki określone w Regulaminach Zakładów Wzajemnych oraz w niniejszym Regulaminie, będącą uczestnikiem programu Bet Club;

• Strona internetowa – oznacza stronę internetową pod adresem www.totolotek.pl należącą do Organizatora Programu, na której na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra Finansów przyjmowane są zakłady wzajemne;

• Konto Uczestnika – oznacza internetowe wirtualne konto Uczestnika zakładów, które utworzone zostało przez Spółkę na potrzeby zawierania zakładów wzajemnych za pośrednictwem sieci Internet dla Uczestnika zakładów po dokonaniu przez niego rejestracji na zasadach określonych w Regulaminach Zakładów Wzajemnych, na którym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu gromadzone są Punkty uczestnictwa w Programie;

• Punkty – oznaczają punkty przyznane na Konto Uczestnika Programu, w związku z uczestnictwem w zakładach wzajemnych Organizatora Programu, na zasadach opisanych poniżej;

• Sklep – oznacza zakładkę na stronie internetowej www.totolotek.pl, na której prezentowane są nagrody i bonusy produktowe.

• Premie punktowe – oznaczają premie z określonymi zasadami, których spełnienie powoduje przyznanie dodatkowych punktów do konta Uczestnika.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator Programu w ramach prowadzonego programu Bet Club – edycja 2017 będzie przeprowadzał akcje promocyjne na zasadach, których będzie nagradzał osoby zawierające zakłady na Stronie internetowej Spółki.

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zorganizowania równocześnie kilku łączonych akcji promocyjno-marketingowych skierowanych do Uczestników programu.

 

§ 2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1. Uczestnikiem programu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki określone dla uczestników zakładów wzajemnych organizowanych przez Organizatora Programu, zgodnie z odpowiednimi Regulaminami Zakładów Wzajemnych.

2. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora Programu, ich rodziny, ani inne osoby, wykonujące pracę na rzecz Organizatora Programu na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło).

3. Uczestnikiem Programu staje się automatycznie każda osoba, któremu Spółka aktywowała konto internetowe na potrzeby zawierania zakładów wzajemnych za pośrednictwem sieci Internet na zasadach określonych w Regulaminach Zakładów Wzajemnych.

4. Organizator Programu będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika Programu, który zostanie nagrodzony w Programie, w materiałach promocyjnych dotyczących Programu, jak również na stronie internetowej Organizatora Programu.

§ 3. GROMADZENIE PUNKTÓW NA KONCIE UCZESTNIKA

1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika programu poprzez zawarcie kuponów uczestnictwa w zakładach internetowych z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Liczba przyznawanych punktów uzależniona jest od rodzaju zakładu i wniesionej opłaty za kupon,

3. Uczestnik Programu, który nabył kilka identycznych kuponów, tzn. zawierających takie same zdarzenia i typy, otrzyma punkty tylko za pierwszy taki kupon,

4. Zasady naliczania punktów za nabycie kuponów dla poszczególnych rodzajów zakładów:

a. Zakłady Bukmacherskie „ Toto-Mix”:  Opłata za kupon (w złotych polskich) x 1 punkt

– Przy czym każdy kupon zakładów „Toto-Mix”, aby stanowił podstawę do naliczenia punktów w programie musi posiadać minimum 2 zdarzenia, a w przypadku zakładów systemowych „Toto-Mix” minimum 2 zdarzenia w każdej kombinacji tworzącej dany system

b. Zakłady Bukmacherskie „ Toto-Mix Live”: Opłata za kupon x 2 punkty

c. Zakłady totalizatora piłkarskiego „ Toto-Liga” i „ Toto-Gol” :Opłata za kupon x 3 punkty

5.    Do powyższych zasad naliczania punktów określonych w pkt. a – c stosuje się:

a. Otrzymana wartość zaokrąglana jest do jednego punktu w dół np: 100,50 – 100 punktów;

b. Minimalna liczba punktów, jaka może być przyznana za nabycie 1 kuponu uczestnictwa w zakładach wynosi: 1 punkt

c. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za nabycie 1 kuponu uczestnictwa w zakładach wynosi: 1000 punktów.

6. W ramach trwania programu Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania specjalnych promocji punktowych, dzięki którym za nabycie kuponów będzie przysługiwała wyższa punktacja. Promocje będą ograniczone czasowo.

7. Uczestnik będzie mógł sprawdzić stan konta punktowego na stronie internetowej Spółki po zalogowaniu na konto w zakładce Moje Konto.

8. Zgromadzone przez Uczestnika punkty ważne są w okresie trwania całej edycji programu, a wraz z jej zakończeniem ulegają wyzerowaniu.

9. Spółka poinformuje Uczestników o terminie zakończenia edycji programu na stronie internetowej Spółki oraz w swoich punktach przyjmowania zakładów w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym zakończeniem edycji.

 

§ 4. PREMIE PUNKTOWE

1. Uczestnikowi programu przysługuje możliwość uzyskania dodatkowych punktów za spełnienie warunków Premii punktowych.

2.  Warunkiem skorzystanie z premii punktowej jest jej aktywacja w zakładce „Premie punktowe” na stronie internetowej.

3.  Warunki aktywowanej premii punktowej można spełnić jedynie poprzez zawarcie zakładów na Stronie internetowej.

4. Dodatkowe punkty przyznawane są po spełnieniu wszystkich wymagań przypisanych do danej premii.

5.  W przypadku nie spełnienia warunków premii punktowej, Uczestnik ma prawo do ponownego skorzystania z tej samej premii. Kolejna aktywacja może być jednak dokonana dopiero po upływie terminu określonego w warunkach aktywowanej premii.

6.  Dla premii punktowych trwających dłużej niż jeden dzień, aktywacja nie jest możliwa w przypadku, gdy okres na spełnienie warunków będzie przekraczał bieżący miesiąc kalendarzowy.

7.  Dopuszcza się aktywowanie więcej niż jednej premii punktowej.

8.  W przypadku premii punktowych, których warunki pokrywają się i są wzajemnie wspierające, ich jednoczesna aktywacja nie jest możliwa.

9.  Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnej premii, zmiany warunków istniejących premii lub dodania nowej premii w każdym momencie trwania Programu o czym poinformuje Uczestników na swojej stronie internetowej .

10. Rodzaje oferowanych premii wraz z ich szczegółowym opisem stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW – SKLEP

1.  Zgromadzone przez Uczestnika punkty za nabycie kuponów oraz punkty uzyskane z premii punktowych mogą być wymienione na nagrody dostępne w zakładce Sklep na Stronie internetowej Spółki.

2.  Uczestnik może zamówić nagrodę wówczas, gdy posiada wystarczającą liczbę zgromadzonych punktów na swoim koncie, która uprawnia do zakupu danej nagrody.

3.  Wymiana punktów na nagrodę powoduję obniżenie stanu konta punktowego o wartość punktową nagrody dostępnej w Sklepie. Obniżenie stanu konta następuję w momencie zamówienia nagrody.

4.    Zlecenie zakupu nagrody nie może być anulowane lub zmienione przez Uczestnika.

5.  Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia zakupu nagrody w przypadku braku jej dostępności w chwili przyjęcia zlecenia. W takim przypadku punkty za niezrealizowane zlecenie zostaną zwrócone na konto Uczestnika.

6.  Nagrody dostępne są do wyczerpania zapasów lub czasu wycofania ich z oferty Sklepu przez Organizatora programu.

7.  Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania nagród i bonusów w tym także zmiany wartości punktowych poszczególnych nagród i bonusów w każdym momencie trwania Programu

8.  Nagrodę Uczestnik może odebrać w wybranym punkcie przyjmowania zakładów Totolotek w terminie 60 dni od daty dostarczenia do punktu.

9.    Wyboru punktu do odbioru nagród Uczestnik dokonuje w trakcie składania zamówienia na Stronie internetowej.

10.  Zamówione nagrody wydawane są w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zlecenia zakupu.

11. O terminie przekazania nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na adres podany podczas rejestracji konta na Stronie internetowej Spółki.

12. Szczegółowe zasady wykorzystania w tym termin ważności poszczególnych bonusów określony jest w warunkach poszczególnych bonusów.

13. Niewykorzystane bonusy stają się nieważne i zostaną automatycznie usunięte z Konta Uczestnika

a. wraz z upływem terminu ich ważności

b. wraz z zakończeniem danej edycji Programu, o czym Spółka poinformuje Uczestników w punktach przyjmowania zakładów i na stronie internetowej.”

c. Wraz ze zlecenie wypłaty środków z konta głównego.

14. Rodzaje dostępnych jak i aktywnych bonusów produktowych Uczestnik może sprawdzić po zalogowaniu na Stronie internetowej w zakładce „Moje Konto pod przyciskiem Bet Club.

 

15. Rodzaje oferowanych nagród oraz bonusów wraz z ich szczegółowym opisem stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Bet Club On-line – edycja 2017.

 

§ 6. RANKINGI

1. Organizator Programu w ramach prowadzonego programu Bet Club w punktach sprzedaży i w Internecie – edycja 2017 będzie przeprowadzał akcje promocyjne na zasadach, których będzie nagradzał najlepszych Uczestników Programu.

2. Zasady takiej akcji promocyjnej w tym m.in. zasady przyznawania nagród, rodzaj nagród, czas trwania zostaną określone w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Organizator Programu może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub któregokolwiek z Regulaminów Zakładów Wzajemnych. Wykluczenie z programu oznacza usuniecie Uczestnika z prowadzonych rankingów wraz z anulowaniem wszystkich dotychczasowych zgromadzonych punktów i przysługujących przywilejów

2. Organizator Programu może zakończyć Program z końcem każdego miesiąca. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu zostanie podana do wiadomości Uczestników Programu na stronie internetowej Spółki.

4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania Punktów z zastrzeżeniem, że zmiana taka będzie możliwa wyłącznie z początkiem kolejnego miesiąca

5. W przypadkach określonych w punkcie powyżej (pkt. 4.) Organizator zamieści stosowaną informację na stronie internetowej www.totolotek.pl

 1 stycznia 2017  r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 – do Regulaminu Programu Bet Club On-line – edycja 2017

Rodzaje Premii punktowych oraz przysługująca punktacja

1. Premia LIVE          200 pkt.

2. Premia AKO BIS              300 pkt.

3. Premia PIŁKARSKA         400 pkt.

4. Premia SYSTEM     300 pkt.

5. Premia VIP                   3 000 pkt.

6. Premia SUPER FAN     1 500 pkt.

7. Premia BANK               2 000 pkt.

8. Premia AKTYWNOŚĆ od 2 000 do 3 000 pkt.

 

1.   PREMIA LIVE  – Należy zagrać przynajmniej jeden kupon Toto-Mix LIVE codziennie przez 3 kolejne dni. Limit aktywacji w miesiącu kalendarzowym to maksymalnie 5.

2.  PREMIA AKO BIS  – Należy zagrać w okresie 3 dni przynajmniej jeden kupon Toto-Mix dziennie składający się 5 zdarzeń przy minimalnym kursie ogólnym dla kuponu 30.00. Tylko dla kuponów prostych. Limit aktywacji w miesiącu kalendarzowym to maksymalnie 5.

3.  PREMIA PIŁKARSKA – Należy zagrać na kartę przynajmniej po jednym kuponie zakładów totalizatora piłkarskiego Toto-Liga oraz Toto-Gol codziennie przez 3 kolejne dni. Limit aktywacji w miesiącu kalendarzowym to maksymalnie 5. Limit dotyczy jedynie zaliczonych aktywacji.

4.  PREMIA SYSTEM  – Należy zagrać na kartę przynajmniej jeden kupon systemowy zakładów bukmacherskich Toto-Mix codziennie przez 3 kolejne dni. Limit aktywacji w miesiącu kalendarzowym to maksymalnie 5. Limit dotyczy jedynie zaliczonych aktywacji.

5.  PREMIA VIP – Klient zobowiązuje się do zagrania za 2 000 zł lub więcej w okresie 4 dni. Na kwotę 2 000 zł składają się zagrania za minimum 500 zł lub więcej na każdy dzień.

6. PREMIA SUPER FAN – Bonus w postaci ekstra punktów za 10 dni aktywności w okresie miesiąca kalendarzowego. Aktywność liczona jest wyłącznie za zagranie kuponu ze stawką minimum 20 zł.

7.  PREMIA BANK – Klient zobowiązuje się do wykonania obrotu kwotą 2 000 złotych w okresie miesiąca kalendarzowego. Premię można aktywować jednorazowo w okresie miesiąca.

8.  PREMIA AKTYWNOŚĆ – Premia w postaci ekstra punktów za liczbę aktywnych dni w miesiącu kalendarzowym. Aktywność jest zaliczana poprzez zagranie w danym dniu na kartę Bet Club przynajmniej jednego zakładu Toto-Mix, Toto-Mix LIVE, Toto-Gol, Toto-Liga, Toto-Racing lub GBI Racing. Punkty przyznawane są według poniższego podziału:

20 dni aktywności – 2 000 punktów

25 dni aktywności – 2 500 punktów

30 dni aktywności – 3 000 punktów

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 – do Regulaminu Programu Bet Club On-line – edycja 2017

Rodzaje Bonusów produktowych oraz koszt zakupu*:

 

1. Bonus TM 20     9 000 pkt.

2. Bonus TM 50   20 000 pkt.

3. Bonus TM 100  39 000 pkt.

4. Bonus PRO 10   8 000 pkt.

5. Bonus PRO 15             12 000 pkt.

 

1. BONUS TM 20 – Bonus na zakłady Toto-Mix o wartości 20 zł. Czas na wykorzystanie to 30 dni od daty zakupu lub do zakończenia edycji. Dla zakładów prostych i systemowych.

2. BONUS TM 50 – Bonus na zakłady Toto-Mix o wartości 50 zł. Czas na wykorzystanie to 30 dni od daty zakupu lub do zakończenia edycji. Dla zakładów prostych i systemowych.

3. BONUS TM 100 – Bonus na zakłady Toto-Mix o wartości 100 zł. Czas na wykorzystanie to 30 dni od daty zakupu lub do zakończenia edycji. Dla zakładów prostych i systemowych.

4. BONUS PRO 10 – Bonus w postaci 10 % do wygranej Toto-Mix dla 10 wybranych zakładów w w okresie 30 dni. Tylko dla zakładów prostych.

5.  BONUS PRO 15 – Bonus w postaci 15 % do wygranej Toto-Mix dla 10 wybranych zakładów w w okresie 30 dni. Tylko dla zakładów prostych.

* Dla bonusów typu % do wygranej należy spełnić warunek minimum 4 zdarzeń na kuponie prostym przy minimalnym kursie ogólnym  5.00

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
– do Regulaminu Programu Bet Club On-line – edycja 2017
Ranking „LAS VEGAS”
1 stycznia – 15 kwietnia 2017 r

 

1. Akcja promocyjna „LAS VEGAS”, przeprowadzona zostanie w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia 2017 roku.

2. Akcja promocyjna skierowana jest Uczestników programu „Bet Club w punktach sprzedaży – edycja 2017” oraz Uczestników programu „Bet Club Online – edycja 2017”.

3. Zasady gromadzenia punktów określone są odpowiednio w Regulaminie Bet Club w punktach sprzedaży – edycja 2017 oraz w Regulaminie Bet Club Online – edycja 2017.

4. Uczestnicy, którzy w okresie trwania akcji promocyjnej zdobędą największą liczbę punktów otrzymują gwarantowane nagrody na podstawie prowadzonej klasyfikacji Uczestników tj. „Ranking LAS VEGAS”.

5. Ranking – to łączna klasyfikacja punktowa wszystkich Uczestników programu Bet Club w punktach sprzedaży oraz programu Bet Club Online względem liczby zgromadzonych punktów w programie prowadzona w całym okresie akcji promocyjnej „LAS VEGAS”.

6. Wymiana punktów na nagrody i bonusy będzie skutkowała odjęciem danej ilości punktów w Ranking LAS VEGAS.

8. Zdobywcy największej liczby punktów w klasyfikacji Rankingu LAS VEGAS na zakończenie akcji promocyjnej otrzymują , gwarantowaną nagrodę:

Ranking Krajowy Główny:

Miejsca 1-7: Nagroda główna: Pakiet wyjazdowy do Las Vegas dla 1 osoby.

 

9. Uczestnik Programu może wygrać w ramach prowadzonej akcji promocyjnej tylko jedną nagrodę.

a. Warunkiem wyjazdu do Las Vegas jest otrzymanie wizy wjazdowej do USA. W przypadku, gdy Klient nie otrzyma wizy, traci prawo do wygranej.

10. Nagroda wskazana w pkt. 5 niniejszego załącznika przyznana zostanie na podstawie Rankingu, którego oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w punktach Totolotek oraz na stronie www.totolotek.pl w dniu 18 kwietnia 2017 r.

11. Uczestnik decydując się na odbiór nagrody głównej w Rankingu LAS VEGAS wyraża równocześnie zgodę na automatyczne odjęcie z Punktacji Bet Club prowadzonej od 1 stycznia 2017 roku wszystkich zdobytych punktów.

12. Uczestnicy, którzy w rankingu LAS VEGAS zajęli miejsca 1-12 w okresie od zakończenia akcji do czasu ogłoszenia oficjalnych wyników nie będą mieli możliwości wymiany punktów na nagrody i bonusy oferowane w programie Bet Club.

13. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego Uczestnika, o klasyfikacji wygrywających decydowała będzie liczba zawartych zakładów. W przypadku takiej samej liczby zawartych zakładów, decydujące znaczenie będzie miała wcześniejsza data i godzina przystąpienia Uczestnika do programu Bet Club.

14. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany przysługującej nagrody na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

15. Nagroda zostanie zrealizowana/przekazana zwycięskim Uczestnikom nie później niż w terminie 90 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników.

16. W przypadku, gdy wartość przyznanej nagrody rzeczowej przekroczy kwotę 760 zł Organizator Programu zobowiązuje się do przyznania nagrodzonemu Uczestnikowi dodatkowej nagrody pieniężnej. Nagroda pieniężna łącznie z nagrodą rzeczową będzie stanowić całkowitą wartość przyznanej nagrody.

17. W przypadku odmowy skorzystania z przysługującej nagrody przez zwycięskiego Uczestnika, nagroda zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi znajdującemu się na oficjalnej liście z wynikami akcji.

a. Warunkiem odbioru nagrody przez kolejnego Uczestnika jest posiadanie nie mniejszej ilości zgromadzonych punktów niż stan punktowy odnotowany na zakończenie danego rankingu.

18. Uczestnik nie może przekazać nagrody osobie, która jest pracownikiem punktu przyjmowania lub osobie prowadzącej punkt przyjmowania zakładów Organizatora programu.

Comments are closed.